เปิดรับสมัครกิจกรรมแล้ว! | กำหนดเส้นตายในการปิดรับรายละเอียดกิจกรรมใหม่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมนานาชาติ AWID ครั้งที่ 15, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เปิดรับสมัครกิจกรรมแล้ว!

กำหนดเส้นตายในการปิดรับรายละเอียดกิจกรรมใหม่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567

 

ด้วยเจตนารมณ์ของประเด็นสาระหลักของเวทีนี้ เราจึงขอเชิญท่านร่วมเสนอหัวข้อและรูปแบบของกิจกรรม อันหลากหลายซึ่งจะ

 • เอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างแท้จริงระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
 • ส่งเสริมการเยียวยาและฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆ ทั้งส่วนบุคคล ชุมชน และในขบวนการเคลื่อนไหว
 • สร้างแรงบันดาลใจและความท้าทายที่ทำให้เราเติบโตร่วมกันในฐานะชุมชนและขบวนการ เคลื่อนไหว

ธีมหัวข้อของกิจกรรม 

เรายินดีรับข้อเสนอกิจกรรมจากหลากหลายสาขาที่เชื่อมโยงกับแนวคิดสตรีนิยมและความยุติธรรมทางเพศ ในแบบฟอร์มใบสมัครนั้น ท่านจะสามารถทำเครื่องหมายเลือกประเด็นหลักที่เหมาะกับกิจกรรมของท่านได้ มากกว่าหนึ่งหัวข้อ

 • Free Bodies, Free Spirits: ปลดปล่อยร่างกายและจิตวิญญาณให้เป็นอิสระ: เป็นอิสระทาง ร่างกาย เพศวิถีและเพศสภาพ สิทธิและอนามัยการเจริญพันธุ์ การเป็นอิสระจากความรุนแรง ที่มาจากอคติทางเพศวิถี เสรีภาพที่จะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ความพึงพอใจและ ความสุขในร่างกาย อัตลักษณ์ และชุมชนที่หลากหลายของเรา และอื่นๆ อีกมากมาย
 • Resisting Anti-Right: การต่อต้านการละเมิดสิทธิ: นักสตรีนิยมเป็นผู้นำในการต่อต้าน การกดขี่ทุกรูปแบบทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก รวมถึงลัทธิฟาสซิสต์ ลัทธิรากฐานนิยม การยึดถือหลักความเชื่อถือเดิมอย่างเคร่งครัด และระบอบอำนาจนิยม เรามีอะไรมากมายที่จะ แลกเปลี่ยน แบ่งปันและวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน
 • Movements and Organizing: การเคลื่อนไหวและการจัดตั้ง: มาทำความรู้จัก งานเคลื่อนไหว ของกันและกัน จากการค้นหาเส้นทางของอำนาจ (ภายในและภายนอก) ไปจนถึงยุทธศาสตร์ ในการปกป้อง คุ้มครองเมื่อสตรีและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีความหลากหลายทางเพศ เผชิญกับ การกดขี่ การสร้างพันธมิตรไปจนถึงรูปแบบการรวมตัวที่สร้างสรรค์และประสบความสำเร็จ มาเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน
 • Economic Justice and Feminist Economies: ความยุติธรรมทาง เศรษฐกิจ และ เศรษฐกิจสตรีนิยม: หัวข้อนี้ครอบคลุมความพยายามของนักสตรีนิยมทั้งหมด ในการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจของพวกเรา โดยเริ่มจากการท้าทายรูปแบบที่ครอบงำ การปกป้องสิทธิ แรงงาน ไปจนถึงดำเนินชีวิตตามแนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจของสตรีนิยม และทางเลือกในชีวิต ประจำวัน
 • Funding/Resourcing Activitism: การจัดสรรเงินทุน/การจัดหาทรัพยากร: การจัดหาเงินทุน ที่ยั่งยืนถือเป็นความท้าทายร่วมกันสำหรับขบวนการเคลื่อนไหวทั่วโลก มาร่วมแสวงหาแหล่งทุน สำหรับนักสตรีนิยมตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ไปจนถึงประสบการณ์ตรง และแนวทางปฏิบัติ ใน การหาทุนให้กับการทำงานของนักสตรีนิยม
 • Climate, Environment Justice, Land and Water: สภาพภูมิอากาศ ความยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดินและน้ำ: ความยุติธรรมทางนิเวศวิทยาและสภาพภูมิอากาศนั้นมีรากฐาน ที่หยั่งรากลึกในขบวนการเคลื่อนไหวและชุมชนต่างๆของเรา จากประเพณีโบราณไปจนถึงวิสัยทัศน์ แห่งอนาคต จากหมู่บ้านนิเวศวิทยาไปจนถึงการรณรงค์ยุติการขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติและ ความยุติธรรมด้านสุขภาพ ขอเชิญท่านมาร่วมออกแบบกิจกรรมเต็มรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสภาพ ภูมิอากาศ และความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 • Militarization, War and Conflict: การทหาร สงคราม และความขัดแย้ง: เรามุ่งเน้นย้ำไปที่ การแสดงถึงบทบาทเด่นของนักสิทธิสตรีในการจัดการ การวิเคราะห์ และประสบการณ์ในการรับมือ กับวิกฤต การดำรงรักษาชีวิต ชุมชน และความยุติธรรมในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของสงคราม และ ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ Decolonization: การให้เอกราชและปลดปล่อยอาณานิคม: การให้เอกราชและปลดปล่อย อาณานิคมเป็นศูนย์กลางของแต่ละประเด็นหลักของเรา แต่ก็เป็นประเด็นเดี่ยวด้วยเพราะเป็นวาระ สำคัญของสตรีนิยมในการต่อต้านและการสร้างโลกในสภาวะอาณานิคมและหลังอาณานิคม
 • Digital Realities and Feminist Tech: สภาวะจริงของโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีสตรีนิยม: เรายินดีที่จะเปิดรับโอกาสในการเฉลิมฉลอง ความคิดริเริ่มของสตรีนิยมอันน่าทึ่ง ซึ่งเปลี่ยนแปลง โลกดิจิทัล การท้าทายโครงสร้างอำนาจทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และทำให้เทคโนโลยีเป็นประชา- ธิปไตยอย่างแท้จริง โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
 • Healing Justice: การเยียวยาความยุติธรรม: มีแนวทางที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ในการดูแล ร่วมกันและรักษาความยุติธรรมทั่วโลก ผู้เยียวยาและขบวนการเคลื่อนไหวกำลังเรียกร้องความ ยุติธรรม ในฐานะหลักการทางการเมือง ชุดแนวทางปฏิบัติ หนทางแห่งการเรียนรู้ วิถีชีวิต และอื่นๆ อีกมากมาย
 • และท่านสามารถเพิ่มประเด็นของท่านได้ที่นี่

รูปแบบกิจกรรมที่แนะนำ

 

การเสวนา: ในการเสวนาให้สำรวจปัญหาหรือความท้าทายจากมุมมองที่แตกต่างกัน หรือแบ่งปัน การเรียนรู้หรือประสบการณ์ ตามด้วยคำถามของผู้ฟังหากมีเวลา


รายการทอล์คโชว์: สนทนาแบบเป็นไปเองในรูปแบบรายการทอล์คโชว์ โดยอาจเป็นการสนทนา ร่วมกันหลายคน มีพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการ คำถามของผู้ฟังสามารถกำหนดทิศทางของการสนทนาได้


การอภิปราย: วงสนทนาอภิปรายอาจอยู่ในรูปแบบเวิร์ลคาเฟ่ วงอ่างปลา (fishbowls)  และรูปแบบอื่นๆ  ที่เอื้อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนามากขึ้น


การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop):    เป็นกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่เชิญชวนผู้เข้าร่วมสร้างทักษะใหม่ๆในทุกด้านของชีวิตและการเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมและการปฏิบัติ 


หัวข้อยุทธศาสตร์:  เป็นการเชิญชวนให้คิดผ่านประเด็นหรือยุทธศาสตร์ในเชิงลึกร่วมกับคนอื่น เปิดพื้นที่ สำหรับเรียนรู้กันและกัน สิ่งใดได้ผล ไม่ได้ผล และเราจะพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ๆร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ เราใฝ่ฝันได้อย่างไร


วงแลกเปลี่ยนของคนแนวเดียวกัน: (หรือที่เรียกว่า "Birds of a Feather") เหมาะสำหรับกลุ่มเล็กๆ ในบรรยากาศที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน จุดประกาย การอภิปราย และ หยิบยกประเด็นหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง ละเอียดอ่อน และซับซ้อนอย่างระมัดระวัง


ศิลปะ - การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กิจกรรมศิลปะอย่างมีส่วนร่วม และการแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ การละคร ภาพยนตร์ จิตรกรรมฝาผนัง การเต้นรำ ดนตรี งานฝีมือ หรือการสร้างงานศิลปะ ฯลฯ   เรายินดีรับทุกแนวคิดที่เชิดชูศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์แนวสตรีนิยมใน รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเยียวยา การแสดงออก และการเปลี่ยนแปลง


ศิลปะ - การแสดง ศิลปะจัดวาง และนิทรรศการ: เรายินดีรับผลงานที่นำเสนอประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีนี้เพื่อขยายขอบเขตของเรา สร้างความท้าทายและสร้าง แรงบันดาลใจ ให้เราคิด รู้สึก และจัดการด้วยวิธีใหม่ๆ


การเยียวยาและบำบัด: กิจกรรมหลากหลายที่เหมาะกับกลุ่มและปัจเจกบุคคล ตั้งแต่การเรียนรู้เทคนิค การผ่อนคลาย ไปจนถึงการพูดคุยถึงการป้องกันภาวะหมดไฟ และตั้งแต่การดูแลร่างกาย จิตใจและ จิตวิญญาณ โดยคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ ไปจนถึงการเยียวยารอยร้าวในขบวนการเคลื่อนไหวของเรา

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้

 • เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เอื้อและส่งเสริมการเชื่อมต่อและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม เป็นอันดับแรก
 • หากกิจกรรมของท่านสามารถจัดทางออนไลน์หรือแบบผสมผสาน (เชื่อมต่อผู้เข้าร่วมในสถานที่จริง และออนไลน์) โปรดคำนึงถึงการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วม ทางออนไลน์ด้วย
 • เราสนับสนุนให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวข้ามสาขา ข้ามภูมิภาค และการสนทนาแลกเปลี่ยน ระหว่างคนรุ่นต่างๆ 
 • โปรดออกแบบกิจกรรมของท่านในลักษณะยืดหยุ่นกับจำนวนผู้เข้าร่วม อาจมีบางกิจกรรมจำกัดไว้ เฉพาะกลุ่มเล็กๆ   แต่กิจกรรมส่วนใหญ่จะต้องรองรับจำนวนคนที่มากได้
 • หากกิจกรรมของท่านเหมาะสมกับรูปแบบจำนวนหนึ่งหรือไม่มีเลย สามารถระบุไว้ในแบบฟอร์ม ใบสมัครได้

ภาษาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

 • ภาษาสำหรับการสมัคร: ในการสมัคร สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อาหรับ และไทย
 • ภาษาที่ในการประชุม: ในการประชุมรวม มีล่ามแปลภาษาแบบฉับพลันเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อาหรับ และไทย รวมถึงภาษามือสากล (ISL) และอาจมีมากกว่านั้น  ส่วนกิจกรรมอื่นๆจะมีการจัดล่ามแปลเป็นบางภาษา แต่ไม่ทั้งหมด และอาจมีล่ามแปลเป็นภาษาอื่น เช่นภาษาสวาฮีลี เป็นต้น 

เรากำลังสร้างหน้าคำถามที่พบบ่อยเป็นภาษาไทย กลับมาเร็ว ๆ นี้!

เรายินดีรับข้อเสนอกิจกรรมจากหลากหลายสาขาที่เชื่อมโยงกับแนวคิดสตรีนิยมและความยุติธรรมทางเพศ ในแบบฟอร์มใบสมัครนั้น ท่านจะสามารถทำเครื่องหมายเลือกประเด็นหลักที่เหมาะกับกิจกรรมของท่านได้ มากกว่าหนึ่งหัวข้อ

ส่งใบสมัคร